Služby

Služby

Jak to u nás funguje?

- první konzultace je bezplatná

- jednáme na rovinu – otevřeně Vám řekneme, zda se do věci pouštět, jaké jsou výhody a rizika

- navrhneme nejefektivnější řešení s nejlepším možným výsledkem

- úhradu právních služeb domluvíme dle charakteru a náročnosti věci

- odměna může být hodinová, paušální, podílová, jednorázová smluvní či podle Advokátního tarifu

- o předpokládané ceně budete informováni při převzetí věci – předem víte, co a za kolik získáte

- odvedená práce je transparentní – je evidována na minuty či úkony, jejichž přehled Vám bude spolu s vyúčtováním předložen

- spolu s převzetím případu Vás seznámíme s jeho očekávaným průběhem a délkou

- v průběhu poskytování právní služby Vás budeme informovat o jejím vývoji

- uděláme maximum pro to, aby věc v mezích právního řádu dopadla podle Vašich představ

- není nic jednoduššího než nás kontaktovat nebo nás navštívit na nejbližší pobočce

Služby

Občanské právo

Nejen symbol ADKINS Legal, s.r.o., ale život sám je labyrintem případů, přičemž z mnoha z nich vyvede právě cesta občanského práva. A na hledání cest jsme odborníci. Není možné vyjmenovat všechny situace, se kterými se lze setkat a se kterými Vám dokážeme pomoci. Může se jednat o smlouvu o dílo na dům, kus nábytku či umělecký výtvor, horlivé sousedské vztahy, reklamaci zboží, urážku na cti, vypořádání spoluvlastnictví, bezdůvodné obohacení či problematiku dědického práva. A jestliže se nacházíte v situaci, která neodpovídá žádnému z běžných typů smluv, avšak potřebujete ji smluvně ošetřit, ušijeme Vám smlouvu na míru.

 • závazkové právo, sepis a revize smluv
 • vlastnictví, spoluvlastnictví
 • zástavní právo, věcná břemena
 • odpovědnost za škodu, nároky z vad (reklamace)
 • bezdůvodné obohacení
 • ochrana osobnosti
 • dědické právo

Služby

Právo obchodních společností

V oblasti práva obchodních společností nabízíme svým klientům odbornou pomoc při založení společnosti, převodu obchodního podílu či při transformaci společnosti. Pokud si nevíte rady, zda vstoupit do určité obchodní transakce či jak s obchodním partnerem urovnat již vzniklý spor bez nutnosti soudního řízení, svěřte se do našich rukou. Opomenuta nesmí být likvidace obchodních společností, na kterou se specializujeme. Garantujeme, že její zajištění bude rychlé, bez zbytečných komplikací a především s absolutní jistotou.

 • založení, změny a transformace obchodních společností (včetně zápisu do obchodního rejstříku)
 • likvidace obchodních společností
 • převody obchodních podílů a akcií
 • změny základního kapitálu
 • založení družstev
 • převody/přechody družstevních podílů, zánik členství v družstvu
 • založení, změny a likvidace spolků
 • obchodní závazkové právo (sepis, posouzení a revize obchodních smluv, dohody o narovnání, jednání s protistranou)

Služby

Trestní právo

Advokátní kancelář poskytuje svým klientům taktéž komplexní právní služby v oblasti trestního práva, spočívající především v obhajobě obviněných a poskytování právní pomoci poškozeným. Nabízíme obhajobu ve všech fázích trestního řízení, včetně řízení vykonávacího. Zaměřujeme se zejména na právní pomoc obviněným z hospodářských a majetkových trestných činů, nicméně naši advokáti mají rozsáhlé zkušenosti i u jiných forem kriminality. Výjimkou není ani trestní odpovědnost právnických osob, úspěšné využívání odklonů v trestním řízení (dohoda o vině a trestu, narovnání, podmíněné zastavení trestního stíhání), pomoc osobám ve výkonu trestu (podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody) či obhajoba mladistvých. Poškozeným nabízíme kvalifikovaný sepis trestních oznámení a následné zastupování v trestním řízení, včetně vymáhání škod trestnými činy způsobených.

 • obhajoba obviněných ve všech fázích trestního řízení
 • zastupování poškozených, uplatnění náhrady škody
 • sepis trestních oznámení
 • sepis žádostí o podmíněné propuštění, upuštění od výkonu zbytku trestu a zahlazení odsouzení

Služby

Rodinné právo

Oblast rodinného práva je jednou z nejcitlivějších oblastí, ve kterých s klienty navazujeme spolupráci. Z tohoto důvodu zapojujeme maximální rychlost a empatii, aby rozvod, spor o výživné či svěření dítěte do péče bylo co nejméně stresující. Bojujete-li právě o výživné, svěření dítěte do výlučné péče či o péči střídavou, pomůžeme s řešením situace nejlépe, jak to bude možné ve prospěch Váš i Vašeho dítěte.
 • úprava poměrů k nezletilým dětem (výchova, výživa a styk), předběžná opatření
 • rozvod manželství, sporný i nesporný
 • vypořádání a modifikace majetkových poměrů mezi manželi, dohodou či soudně
 • určení či popření otcovství
 • vyživovací povinnost mezi manžely před a po rozvodu manželství
 • vyživovací povinnost otce k neprovdané matce
 • omezení či zbavení rodičovských práv
 • náhradní péče, opatrovnická řízení
 • vymáhání výživného

Služby

Právo nemovitostí

Jste vlastník nemovitosti, kterou chcete prodat, pronajmout či darovat? Či se jím v brzké době stanete, neboť jste na straně kupujícího? Smlouvu Vám připravíme dle Vašich požadavků a potřeb či tu Vám předloženou zrevidujeme, abychom Vás ochránili a doporučili nejbezpečnější řešení. Máme bohaté zkušenosti s prodejem bytů, domů, pozemků i obchodních domů. Naneštěstí ale máme bohaté zkušeností i se situacemi, kdy si klienti důvěřujíc druhé straně, smlouvu zkontrolovat nenechali a obrátili se na nás až ve chvíli, kdy nastal problém. V takových případech nevýhodných smluv se následně situace již jen těžko zachraňuje. Neudělejte i vy stejnou chybu a obraťte se na nás včas! Kromě sepisu smlouvy vyřídíme i vše ostatní. Podpisy ověříme v příjemném prostředí naší kanceláře, o bezpečí převodu finančních prostředků se postaráme formou advokátní úschovy a celý proces dokončíme zajištěním řízení na příslušném katastrálním úřadě. Vy se tak nemusíte o nic starat.

 • převody nemovitostí (kupní, darovací a směnné smlouvy, včetně ověřování podpisů, advokátních úschov a zastoupení v řízení před katastrálními úřady)
 • vlastnictví, spoluvlastnictví
 • nájem, podnájem
 • převody bytů do osobního vlastnictví
 • vztahy k družstevním bytům
 • zřízení/zrušení věcného břemene
 • zástavní práva

Služby

Právo veřejných zakázek

Jednou z oblastí našeho zájmu a tím i specializací naší advokátní kanceláře je právo veřejných zakázek. V této oblasti klientům nenabízíme jen přípravu nabídek, ale komplexní služby spojené se zadávacím řízením, stejně jako konzultace k problematice veřejných zakázek. Praxe veřejných zakázek se někdy neobejde bez sepisu námitek a návrhů na přezkum postupu zadavatele, a tak i s těmi Vám dokážeme pomoci. Zastoupení v námitkovém řízení je samozřejmostí.

 • administrace zadávacích řízení
 • zpracování zadávací, kvalifikační a smluvní dokumentace
 • zpracování či posouzení připravených nabídek
 • námitkové řízení

Služby

Soudní, rozhodčí a exekuční řízení

Advokátní kancelář zajišťuje pro své klienty zastoupení v soudních řízeních na všech stupních soudů, stejně jako u Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu, jakož i v řízení rozhodčích či exekučních. A pokud se neradi soudíte, věřte, že i naší prioritou je mimosoudní řešení sporu, což pro Vás bude nejen levnější, ale i časově a psychicky méně náročné. Řešíte-li vymáhání pohledávek, ať už ze strany dlužníka či věřitele, naší výhodou je znalost praxe z obou úhlů pohledu.

 • zastupování před soudy všech stupňů
 • zastupování v rozhodčím řízení
 • mimosoudní řešení sporů (dohoda o narovnání, uznání dluhu apod.)
 • zastupování v exekučních řízeních
 • vypracování žalob, odvolání, exekučních návrhů
 • návrh na zastavení či odklad exekuce
 • zajišťování, správa a vymáhání pohledávek

Služby

Insolvenční právo

Významnou část naší advokátní praxe tvoří oblast insolvenčního práva, ve které se zaměřujeme především na oddlužení fyzických osob nepodnikatelů i podnikatelů. Klienti od nás v prvé řadě obdrží kompletní právní analýzu týkající se jejich finanční situace a výčet výhod, ale i nevýhod či rizik, jež se mohou v průběhu oddlužení vyskytnout. Následně zpracujeme insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení se všemi zákonnými přílohami, stejně jako klienta zastoupíme v celém insolvenčním řízení. Oblast oddlužení je pro nás velmi významná, a tak jsme jí věnovali samostatné webové stránky www.ebankrot.cz, na které se v případě zájmu o bližší informace určitě vydejte. Osobní bankrot s Vámi vyřešíme rychle a příjemně. Stejně tak dokážeme vyhovět věřiteli, jenž potřebuje uplatnit svou pohledávku za dlužníkem či zastoupit v incidenčním sporu.

 • vypracování insolvenčního návrhu
 • oddlužení fyzických osob
 • přihlášení věřitelů do insolvenčního řízení
 • zastoupení na přezkumném jednání a schůzi věřitelů
 • zastoupení v incidenčních sporech

Služby

Pracovní právo

V oblasti pracovního práva Vám pomůžeme s přípravou pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, mzdových výměrů či výpovědí. Nevíte-li si rady s kontrolou, soudním sporem mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, pracovním úrazem či náhradou škody, kontaktujte nás.

 • sepis a revize pracovních smluv a souvisejících dokumentů
 • rozvázání pracovního poměru, nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • pracovní úrazy a spory o náhradu škody

Služby

Advokátní úschovy

Advokátní úschova se mj. využívá za účelem ochrany finančních prostředků v případech, kdy splnění peněžitého závazku jedné strany je vázáno na splnění povinnosti strany druhé či naopak (typicky úschova finančních prostředků představujících kupní cenu). Dále je možné zajistit advokátní úschovu finančních prostředků k ochraně před odcizením, pro důležitý obchod či pro případ smrti.

 • zajištění úschovy peněžních prostředků
 • zajištění úschovy listinné dokumentace

Služby

Právo duševního vlastnictví

Abychom dokázali poradit a pomoci i ve Vašem podnikání, specializujeme se také na právo duševního vlastnictví spojené s ochranou Vašeho know-how, což zahrnuje např. registraci ochranných známek či patentů. Připravíme Vám také licenční smlouvy, příp. je můžeme revidovat dle aktuálních právních předpisů a soudní praxe.

 • autorské právo a další práva chráněná autorským zákonem
 • ochranné známky, patenty, průmyslové a užitné vzory
 • licenční smlouvy
 • převody práva duševního vlastnictví
 • ochrana osobnosti fyzické osoby a ochrana dobré pověsti právnické osoby

Služby

Zdravotnické právo

Citlivou, avšak stále se rozšiřující oblast představuje právo zdravotnické. V této oblasti nabízíme klientům kromě individuální pomoci i odbornou přednáškovou činnost. Výjimkou nejsou ani spory o náhradu škody na zdraví, bolestné a ztížení společenského uplatnění.

 • spory pacientů se zdravotnickými zařízeními
 • spory zdravotnických zařízení se zdravotními pojišťovnami
 • náhrada škody na zdraví, bolestného a ztížení společenského uplatnění
 • převody/transformace lékařských praxí

Služby

Cizinecké a azylové právo

Z oboru cizineckého právo a práva azylového Vám můžeme poradit s žádostí o vízum, dlouhodobý pobyt za účelem studia, sloučení rodiny či podnikání nebo s řešením tzv. zaměstnanecké karty. A pokud Vám byla žádost o pobyt zamítnuta, poradíme Vám, jak sepsat odvolání.

 • dlouhodobý pobyt
 • prodloužení dlouhodobého pobytu
 • změna účelu pobytu

Poučení

V případě nespokojenosti klientů – spotřebitelů si dovolujeme upozornit, že mimosoudním řešením spotřebitelských sporů ze smluv o poskytování právních služeb byla od 5. 2. 2016 pověřena Česká advokátní komora (www.cak.cz)